น้ำมันไบโอดีเซล B20

น้ำมันไบโอดีเซล B20

breaktextน้ำมันไบโอดีเซล B20 เป็นไบโอดีเซลที่ผสมกับน้ำมันดีเซลปกติในอัตราส่วน 20% เพื่อนำไปใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลที่มีความเร็วรอบสูง