น้ำมันไบโอดีเซล B30

น้ำมันไบโอดีเซล B30

breaktextน้ำมันไบโอดีเซล B30 เป็นไบโอดีเซลที่ผสมกับน้ำมันดีเซลปกติในอัตราส่วน 30% เพื่อนำไปใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลที่มีความเร็วรอบสูง