น้ำมันไบโอดีเซล B5

น้ำมันไบโอดีเซล B5

breaktextน้ำมันไบโอดีเซล B5 เป็นไบโอดีเซลที่ผสมกับน้ำมันดีเซลปกติในอัตราส่วน 5% เพื่อนำไปใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลที่มีความเร็วรอบสูง