ไขมันสัตว์


breaktextบริษัทสยามไบโอเอนเนอยี่ 
รับซื้อวัตถุดิบ อาทิ น้ำมันสบู่ดำ ปาล์มสเตรีน (Palm Stearin)  น้ำมันปาล์มดิบ ไบโอดีเซลชุมชน ไขมันสัตว์ และน้ำมันพืชใช้แล้ว เพื่อนำไปผลิตไบโอดีเซล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ได้นำมาจำหน่ายให้ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดระยอง

Club Icon Sets

ไขมันสัตว์

ไขมันสัตว์ สามารถนำไปผลิตไบโอดีเซลเพื่อทดแทนน้ำมันดีเซลได้ สำหรับการผลิตไบโอดีเซลจากไขมันสัตว์ มักจะใช้ไขมันจากสัตว์ที่มีขายในท้องตลาด หรือที่เรียกกันว่า "มันเปลว" ซึ่งเป็นไขมันที่ไม่สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ มาทำการสกัดเป็นน้ำมันไบโอดีเซล โดยไขมันวัว 500 กิโลกรัม สามารถสกัดเป็นน้ำมันไบโอดีเซลได้ประมาณ 450 ลิตร ทั้งนี้ นอกจากนี้ จากการศึกษาพบว่า น้ำมันไบโอดีเซลที่ได้จากไขมันสัตว์ สามารถช่วยลดมลพิษจากท่อไอเสียของรถยนต์ได้มากกว่ารถที่ใช้น้ำมันดีเซล 40-50 % อีกทั้งราคาจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซลจากไขมันสัตว์ยังมีราคาถูกกว่าดีเซลทั่ว ไปถึง 20% และสามารถเติมน้ำมันไบโอดีเซลจากไขมันสัตว์ได้ทั้ง 100% โดยไม่ต้องผสมกับน้ำมันดีเซล แต่จะต้องทำการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในการจ่ายน้ำมันของเครื่องยนต์บางชิ้น

Read more: ไขมันสัตว์

น้ำมันพืชใช้แล้ว

breaktextบริษัทสยามไบโอเอนเนอยี่ รับซื้อวัตถุดิบ อาทิ น้ำมันสบู่ดำ ปาล์มสเตรีน (Palm Stearin)  น้ำมัน ปาล์มดิบ ไบโอดีเซลชุมชน ไขมันสัตว์ และน้ำมันพืชใช้แล้ว เพื่อนำไปผลิตไบโอดีเซล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ได้นำมาจำหน่ายให้ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดระยอง

Club Icon Sets

น้ำมันพืชใช้แล้ว (Used Cooking Oil)

ในระหว่างที่ต้องรอการขยายพื้นที่เพาะปลูกปาล์มให้เพียงพอ วัตถุดิบอีกประเภทหนึ่ง ที่ควรส่งเสริมให้นำไปผลิตไบโอดีเซล คือ น้ำมันพืชใช้แล้ว ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ด้านพลังงานแล้ว ยังช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข โดยในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ทั่วโลกมีอัตราเฉลี่ยในการบริโภคน้ำมันพืชเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 4 ต่อปี ส่งผลให้ปัจจุบันมีการบริโภคน้ำมันพืชสูงกว่า 100 ล้านตันต่อปี เพราะวิถีการบริโภคที่หันมานิยมอาหารประเภทจานด่วน (Fast Food) ที่ปรุงด้วยการทอดมากขึ้น ผลที่ตามมา คือ มีน้ำมันพืชใช้แล้วจำนวนมากที่เหลือจากการปรุงอาหารซึ่งจำเป็นต้องหาวิธี จัดการ ไม่ว่าเป็นการกำจัด บำบัด หรือนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข

Read more: น้ำมันพืชใช้แล้ว

น้ำมันสบู่ดำ

breaktextบริษัทสยามไบโอเอนเนอยี่ รับซื้อวัตถุดิบ อาทิ น้ำมันสบู่ดำ (ให้ราคาสูง)  ปาล์มสเตรีน (Palm Stearin)  น้ำมันปาล์มดิบ ไบโอดีเซลชุมชน ไขมันสัตว์ และน้ำมันพืชใช้แล้ว เพื่อนำไปผลิตไบโอดีเซล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ได้นำมาจำหน่ายให้ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดระยอง

Club Icon Sets

สบู่ดำ (Jatropha curcas Linn)

สบู่ดำ (Jatropha curcas Linn) เป็น พืชน้ำมันอย่างหนึ่งที่ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมให้ปลูกเป็นวัตถุดิบในการผลิต ไบโอดีเซลชุมชน เนื่องจากเป็นพืชที่เพาะปลูกง่ายไม่ต้องดูแลมาก ทนต่อสภาพแล้งและน้ำท่วมทำให้ปลูกได้ในพื้นที่ทั่วทุกภาคแม้แต่ในพื้นที่ที่ ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้น้อย สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ภายในหนึ่งปีหลังปลูก และมีอายุยืนกว่า 30 ปี อีกทั้งปลูกได้ในพื้นที่แห้งแล้ง น้ำมันที่บีบจากผลสบู่ดำสามารถนำมาใช้ในเครื่องยนต์ดีเซลรอบต่ำสำหรับการ เกษตรแทนน้ำมันดีเซลได้ทันที ประชาชนส่วนใหญ่อาจไม่รู้จักสบู่ดำ ทั้งที่ในความเป็นจริงเป็นพืชที่ปลูกในประเทศไทยมานานกว่า 200 ปีแล้ว โดยชาวโปรตุเกสนำเข้ามาเมื่อปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา เพื่อให้คนไทยปลูก แล้วรับซื้อเมล็ดซึ่งมีสีดำกลับไปอัดบีบเป็นน้ำมันสำหรับใช้ทำสบู่

ปาล์มสเตรีน Palm Stearin

breaktextบริษัทสยามไบโอเอนเนอยี่ รับซื้อวัตถุดิบ อาทิ น้ำมันสบู่ดำ  ปาล์มสเตรีน (Palm Stearin)  น้ำมันปาล์มดิบ ไบโอดีเซลชุมชน ไขมันสัตว์ และน้ำมันพืชใช้แล้ว เพื่อนำไปผลิตไบโอดีเซล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ได้นำมาจำหน่ายให้ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดระยอง

ปาล์มสเตรีน (Palm Stearin)

ปาล์มสเตรีน (Palm Stearin) เป็นส่วนประกอบส่วนเหนียวข้นมากกว่าที่ได้จากการสกัดน้ำมันปาล์ม ซึ่งผ่านกระบวนการเดียวกันกับปาล์มโอเลอีน มักจะมีราคาต่ำกว่าน้ำมันปาล์มและปาล์มโอเลอีน มักถูกนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของ Shortenings

ไบโอดีเซลชุมชน


breaktextบริษัทสยามไบโอเอนเนอยี่ 
รับซื้อวัตถุดิบ อาทิ น้ำมันสบู่ดำ น้ำมันปาล์มดิบ ไบโอดีเซลชุมชน ไขมันสัตว์ และน้ำมันพืชใช้แล้ว เพื่อนำไปผลิตไบโอดีเซล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ได้นำมาจำหน่ายให้ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดระยอง

bio_1

ไบโอดีเซลชุมชน

ไบโอดีเซลชุมชน เป็นความร่วมมือกันของภาครัฐและชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลขึ้นใช้เอง โดยชุมชน เพื่อชุมชน เนื่องจากแหล่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซลสามารถหาได้เองจากท้องถิ่น เช่น น้ำมันสบู่ดำ น้ำมันพืชใช้แล้ว และจากพืชน้ำมันชนิดต่างๆ เพื่อนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงใช้กับเครื่องจักรกลเกษตรได้ทันที ช่วยลดค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือนในท้องถิ่นไปได้มาก อีกทั้งไบโอดีเซลที่ผลิตได้ เมื่อนำไปผสมกับน้ำมันดีเซลในอัตราส่วน 5:95 ก็สามารถใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลรอบสูงทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ต้นทุนต่ำกว่าดีเซลและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

 

น้ำมันปาล์มดิบ

breaktextบริษัทสยามไบโอเอนเนอยี่ รับซื้อวัตถุดิบ อาทิ น้ำมันสบู่ดำ ปาล์มสเตรีน (Palm Stearin)  น้ำมันปาล์มดิบ ไบโอดีเซลชุมชน ไขมันสัตว์ และน้ำมันพืชใช้แล้ว เพื่อนำไปผลิตไบโอดีเซล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ได้นำมาจำหน่ายให้ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดระยอง

Club Icon Sets

น้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO)

ปาล์มน้ำมัน จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่สามารถนำมาใช้เพื่อการบริโภคและเพื่อเป็น พลังงานทดแทน โดยที่กระบวนการดำเนินอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในขั้นต้นจะประกอบด้วยส่วนการ ดำเนินการหลักสองส่วน ได้แก่ ส่วนของการปลูกต้นปาล์มน้ำมัน ได้ผลผลิตหลักคือ ผลปาล์มสดและส่วนที่เหลือจากการผลิตหลักและของเสีย ได้แก่ ทางใบปาล์มและลำต้นปาล์ม อีกส่วนหนึ่งคือส่วนการสกัดน้ำมันปาล์ม ได้ผลผลิตหลักคือ น้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil, CPO) และน้ำมันจากเมล็ดในปาล์ม (Palm Kernel Oil, PKO) และส่วนที่เหลือจากการผลิตหลักและของเสีย ได้แก่ ทะลายเปล่า กะลาปาล์ม เส้นใย กากตะกอน และน้ำเสีย

Read more: น้ำมันปาล์มดิบ