น้ำมันปาล์มดิบ

breaktextบริษัทสยามไบโอเอนเนอยี่ รับซื้อวัตถุดิบ อาทิ น้ำมันสบู่ดำ ปาล์มสเตรีน (Palm Stearin)  น้ำมันปาล์มดิบ ไบโอดีเซลชุมชน ไขมันสัตว์ และน้ำมันพืชใช้แล้ว เพื่อนำไปผลิตไบโอดีเซล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ได้นำมาจำหน่ายให้ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดระยอง

Club Icon Sets

น้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO)

ปาล์มน้ำมัน จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่สามารถนำมาใช้เพื่อการบริโภคและเพื่อเป็น พลังงานทดแทน โดยที่กระบวนการดำเนินอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในขั้นต้นจะประกอบด้วยส่วนการ ดำเนินการหลักสองส่วน ได้แก่ ส่วนของการปลูกต้นปาล์มน้ำมัน ได้ผลผลิตหลักคือ ผลปาล์มสดและส่วนที่เหลือจากการผลิตหลักและของเสีย ได้แก่ ทางใบปาล์มและลำต้นปาล์ม อีกส่วนหนึ่งคือส่วนการสกัดน้ำมันปาล์ม ได้ผลผลิตหลักคือ น้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil, CPO) และน้ำมันจากเมล็ดในปาล์ม (Palm Kernel Oil, PKO) และส่วนที่เหลือจากการผลิตหลักและของเสีย ได้แก่ ทะลายเปล่า กะลาปาล์ม เส้นใย กากตะกอน และน้ำเสีย

 breaktextในความเป็นจริง ประมาณ 80% ของน้ำมันปาล์มและน้ำมันเมล็ดในปาล์ม ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารหลายประเภท เช่น น้ำมันทอด น้ำมันปรุงอาหาร มาการีน ครีมเทียม นมเทียม เนยขาว ฯลฯ รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ เช่น วิตามินอี วิตามินเอ ส่วน 20% ที่เหลือสามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนในรูปของไบโอดีเซลหรือนำไป ผ่านกระบวนการทางเคมี เพื่อนำไปผลิตเป็นสารตั้งต้นสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่ออุปโภคประเภทอื่น เช่น สารหล่อลื่น เครื่องสำอาง สบู่ ผงซักฟอก เป็นต้น