ไขมันสัตว์


breaktextบริษัทสยามไบโอเอนเนอยี่ 
รับซื้อวัตถุดิบ อาทิ น้ำมันสบู่ดำ ปาล์มสเตรีน (Palm Stearin)  น้ำมันปาล์มดิบ ไบโอดีเซลชุมชน ไขมันสัตว์ และน้ำมันพืชใช้แล้ว เพื่อนำไปผลิตไบโอดีเซล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ได้นำมาจำหน่ายให้ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดระยอง

Club Icon Sets

ไขมันสัตว์

ไขมันสัตว์ สามารถนำไปผลิตไบโอดีเซลเพื่อทดแทนน้ำมันดีเซลได้ สำหรับการผลิตไบโอดีเซลจากไขมันสัตว์ มักจะใช้ไขมันจากสัตว์ที่มีขายในท้องตลาด หรือที่เรียกกันว่า "มันเปลว" ซึ่งเป็นไขมันที่ไม่สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ มาทำการสกัดเป็นน้ำมันไบโอดีเซล โดยไขมันวัว 500 กิโลกรัม สามารถสกัดเป็นน้ำมันไบโอดีเซลได้ประมาณ 450 ลิตร ทั้งนี้ นอกจากนี้ จากการศึกษาพบว่า น้ำมันไบโอดีเซลที่ได้จากไขมันสัตว์ สามารถช่วยลดมลพิษจากท่อไอเสียของรถยนต์ได้มากกว่ารถที่ใช้น้ำมันดีเซล 40-50 % อีกทั้งราคาจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซลจากไขมันสัตว์ยังมีราคาถูกกว่าดีเซลทั่ว ไปถึง 20% และสามารถเติมน้ำมันไบโอดีเซลจากไขมันสัตว์ได้ทั้ง 100% โดยไม่ต้องผสมกับน้ำมันดีเซล แต่จะต้องทำการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในการจ่ายน้ำมันของเครื่องยนต์บางชิ้น