ปาล์มสเตรีน Palm Stearin

breaktextบริษัทสยามไบโอเอนเนอยี่ รับซื้อวัตถุดิบ อาทิ น้ำมันสบู่ดำ  ปาล์มสเตรีน (Palm Stearin)  น้ำมันปาล์มดิบ ไบโอดีเซลชุมชน ไขมันสัตว์ และน้ำมันพืชใช้แล้ว เพื่อนำไปผลิตไบโอดีเซล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ได้นำมาจำหน่ายให้ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดระยอง

ปาล์มสเตรีน (Palm Stearin)

ปาล์มสเตรีน (Palm Stearin) เป็นส่วนประกอบส่วนเหนียวข้นมากกว่าที่ได้จากการสกัดน้ำมันปาล์ม ซึ่งผ่านกระบวนการเดียวกันกับปาล์มโอเลอีน มักจะมีราคาต่ำกว่าน้ำมันปาล์มและปาล์มโอเลอีน มักถูกนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของ Shortenings