กลุ่ม ปตท. ? บ.ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จับมือศึกษาความเป็นไปได้โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในศูนย์ราชการฯ

นายชาญณัฏฐ์ แก้วมณี รองอธิบดีกรมธนารักษ์ด้านที่ราชพัสดุ และนายวิชัย พรกีรติวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ พร้อมด้วยนายชาครีย์ บูรณกานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในบริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ระหว่าง บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด (CHPP) ซึ่งเป็นบริษัทใน กลุ่ม ปตท. โดย นายดรุณพร กมลภุส รักษาการกรรมการผู้จัดการ และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) โดย นายอดุลย์ ตั้งศัตยาภิรมย์ กรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่แทนในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

นายดรุณพร กมลภุส รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท CHPP เปิดเผยว่า กลุ่ม ปตท. และบริษัท ธพส. จะร่วมมือกันศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) บนหลังคาของอาคารพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ รวมพื้นที่กว่า 26,000 ตารางเมตร ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 2.3 เมกกะวัตต์ ก่อนจะจำหน่ายเข้าระบบให้แก่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ต่อไป คาดว่าจะใช้เวลาศึกษา ประมาณ 6 เดือน

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ฯ ดังกล่าว เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ กลุ่ม ปตท. ในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานขององค์ความรู้ด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ และมุ่งมั่นพัฒนาพลังงานสะอาด ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการพัฒนาพลังงานทดแทนจากแหล่งพลังงานที่มีอยู่ภายในประเทศ เพื่อช่วยลดเงินตราที่ต้องสูญเสียจากการนำเข้าพลังงาน และบรรเทาความเสี่ยงจากการพึ่งพาแหล่งพลังงานจากต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นโครงการที่ตอบสนองนโยบายด้านพลังงานของภาครัฐ

ด้าน นายอดุลย์ ตั้งศัตยาภิรมย์ กรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่แทนในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธพส. กล่าวว่า โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ฯ นี้ เป็นมาตรการที่บริษัทฯ จะดำเนินการ เพื่อรองรับภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบจัดสรรพื้นที่ภายในศูนย์ราชการฯ ที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินโครงการฯ ให้แก่บริษัท CHPP โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นต้นแบบอาคารประหยัดพลังงานให้กับหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนต่างๆ ที่สนใจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ต่อไป

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด (CHPP) เป็นหนึ่งในบริษัทภายใต้กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100
โทรศัพท์ 0-2537-2896 ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
โทรสาร 0-2537-3211
http://www.newswit.com