บริษัท?ในกลุ่ม?เซ็นทรัล ประกาศมาตร?การสนับสนุนน?โยบายภาครัฐ?เพื่อช่วยลด?การ?ใช้พลังงาน?ไฟฟ้า?โดยยึด?ความปลอดภัย ของลูกค้า?และพนักงาน?เป็นหลัก?ในช่วงวันที่ 5 - 14 ?เมษายน 2556

นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล ประกาศมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจทั้ง 5 ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจค้าปลีก กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจโรงแรม กลุ่มธุรกิจค้าส่ง และ กลุ่มธุรกิจอาหารบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลได้ให้ความสำคัญและบริหารธุรกิจด้วยนโยบายอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ทั้งด้านการออกแบบอาคาร ระบบการบริหารจัดการพลังงานอัตโนมัติ การใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน ซึ่งได้รับการรับรองจากรางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยังดำเนินโครงการรณรงค์การประหยัดพลังงานให้กับพนักงานและครอบครัวอย่างสมำเสมอเพื่อสนับสนุนน

นโยบายภาครัฐเพื่อช่วยในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ในระหว่างวันที่ 5 - 14 เมษายน 2556 โดยมีมาตรการเพิ่มเติมให้ทุกกลุ่มธุรกิจดำเนินการอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

1. ระบบปรับอากาศที่ใช้พลังงานไฟฟ้าสูงที่สุด เทียบเท่ากับ 60% ของการใช้พลังงานทั้งหมด

1.1. ปรับเพิ่มอุณหภูมิอีก 1- 2 องศา ซึ่งจะส่งผลให้สามารถลดการใช้พลังงานได้มากกว่า 5%
1.2. ปรับลดเวลาการเปิดปิดระบบปรับอากาศและควบคุมอย่างเคร่งครัด
1.3. เปิดพัดลมระบายอากาศเท่าที่จำเป็น
2. ระบบแสงสว่าง

2.1. ลดการเปิดไฟเพื่อความสวยงามลงทั้งหมด เช่น ไฟตกแต่งภานในเช่นไฟส่องสินค้า ไฟหลืบ ไฟส่องหัวเสา ไฟตกแต่งภายนอกอาคารเวลากลางคืน ไฟป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
2.2. ลดจำนวนหลอดไฟในบริเวณที่อาศัยแสงธรรมชาติได้
3. การบริหารจัดการ

3.1. การจัดตารางการทำงานบางชนิดเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ไฟฟ้าในช่วงpeak เช่น การซักอบรีด
4. มาตรการรองรับเมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับ
4.1. จัดเตรียมพลังงานไฟฟ้าสำรองที่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ทันทีที่ไฟฟ้าดับ
4.2. จัดให้มีไฟฉุกเฉินและไฟป้ายบอกทางอย่างเพียงพอ
4.3. เพิ่มอัตรากำลังพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อรักษาความปลอดภัยของลูกค้า
5. พนักงานในกลุ่มเซ็นทรัล
5.1. การแต่งกายแบบลำลองมาทำงาน
5.2. ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในสำนักงาน
5.2.1. ลดการใช้ไฟแสงสว่างเมื่อสามารถใช้แสงจากธรรมชาติได้
5.2.2. งดการถ่ายเอกสาร (เป็นอุปกรณ์สำนักงานที่ใช้พลังงานสูงที่สุด)
5.2.3. งดการใช้ลิฟท์ในกรณีขึ้นลง 1-3 ชั้น
5.3. ขอความร่วมมือในการลดการใช้ไฟฟ้าที่บ้าน
5.3.1. งดการใช้เครื่องปรับอากาศและใช้พัดลมทดแทนเมื่อมีความจำเป็น

5.4. เตรียมความพร้อมพนักงานทุกคนเพื่อช่วยเหลือตนอง ครอบครัวและผู้อื่น พนักงานทุกคนจะต้องเตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
5.4.1. ไฟฉายพร้อมถ่านสำรอง
5.4.2. ผู้ที่มีรถยนต์หรือมอเตอร์ไซด์ เติมน้ำมันหรือแก๊สให้เต็ม
5.4.3. เตรียมนำดื่ม
5.4.4. เตรียมยาที่จะต้องรับประทานเป็นประจำ
5.4.5. เตรียมเงินสดสำรอง

ทั้งนี้บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมีความเชื่อมั่นในความพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าได้ตามปกติและจะยึดถือนโยบายความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานเป็นหลัก เรามีความเชื่อมั่นในความเข้มแข็งและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคมไทยที่จะสามารถฝ่าวิกฤติพลังงานนี้ได้ ถ้าพวกเราพร้อมใจกันลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เราก็จะมีไฟฟ้าพอเพียงและทำให้ไม่ต้องมีการดับไฟในช่วงวันที่ 5 - 14 เมษายนนี้ ถือว่าใช้วิกฤตินี้เป็นโอกาสในการฝึกการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี การเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญกับ worst case scenario เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เราจะไม่ประมาทและจะเตรียมความพร้อมต่อการเผชิญกับสถานะการณ์ที่เลวร้ายที่สุด เซ็นทรัลพร้อมจะอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไปทั้งยามสุขและยามทุกข์
http://www.ryt9.com