งาน?เกษตร?แฟร์ปี 56

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัด งาน เกษตรแฟร์ ประจำปี 56 ระหว่างวันที่ 31 ม.ค.ถึงวันที่ 9 ก.พ.56 โดยมีแนวคิดในการ จัดงานครั้งนี้ คือ "การเกษตร นวัตกรรมจากธรรมชาติ" โดยเน้นให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของการเกษตรซึ่งเป็นนวัตกรรม และพบเกษตรมีชีวิตชุด "เกษตรสร้างสรรค์ รักษ์พลังงาน ลดโลกร้อน" บ้านสีเขียว โลกยิ้มสวยด้วยมือเรา และกล้วยไม้นานาพันธุ์ ทั้งไม้หวาย ไม้เอื้อง กล้วยไม้ดิน เป็นต้น

โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติในวัน ที่ 31 ม.ค.56 เวลา 16:00 น. ณ อาคารจักรพันธ์ เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

http://www.ryt9.com ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2556 13:46:02 น.

กฟน.นำร่องตึก?เซฟพลังงาน

นายอาทร สินสวัสดิ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดเผยว่า กฟน.ตระหนักจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ตลอดจนเป็นองค์กรที่ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานมาโดย ตลอด จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในอาคาร หรือ MEA Energy Saving Building ซึ่งเป็นการจัดประกวดเพื่อค้นหาสุดยอดอาคารประหยัดพลังงานกับการไฟฟ้านครหลวง

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการฯ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้ใช้อาคารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ ในการอนุรักษ์พลังงาน โดยยกย่องเชิดชูอาคารให้รับตราสัญลักษณ์แสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในอาคาร เพื่อให้เป็นตัวอย่างอาคารที่ดีในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานที่พึง ยึดเป็นแบบอย่าง

ทั้งนี้ การจัดประกวดในปีแรก จะคัดเลือกอาคารใน 2 ประเภท ประกอบด้วย อาคารประเภทโรงพยาบาล และอาคารที่ใช้เพื่อการค้าปลีก ค้าส่ง (ไฮเปอร์มาร์เก็ต) ในเขตพื้นที่การให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีอาคารขนาดใหญ่จำนวนมากและมีการใช้พลังงานสูง รวมถึงความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

"การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคาร ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง มีอัตราการใช้ไฟฟ้าที่ระดับ 44,000 ล้านหน่วย หรือคิดเป็นปริมาณการใช้ไฟฟ้า 30% ของอัตราการใช้พลังงานรวมของประเทศ ซึ่งอยู่ที่ระดับ 148,000 ล้านหน่วย"

http://www.ryt9.com   ข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- พฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2556 00:00:50 น.

สนพ.ปลื้ม โรงงานอุตสาหกรรมสมัครเข้าร่วมผลิตก๊าซชีวภาพ ทะลุเป้า รวม 5 ปี 409 ระบบ คาดทดแทนพลังงานได้ 7,356 ล้านบาท

สนพ. ปลื้ม ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม แห่ขอรับการสนับสนุนผลิตก๊าซชีวภาพทะลุเป้า 5 ปี 409 ระบบ คาดผลิตก๊าซชีวภาพได้รวม 1,415 ล้าน ลบ.ม./ปี คิดเป็นมูลค่าทดแทนพลังงานได้ 7,356 ล้านบาท

นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ตามที่ สนพ. ได้ดำเนิน โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ปี 2551 - 2555 เพื่อส่งเสริมให้มีการนำน้ำเสีย หรือของเสียที่เหลือทิ้งในภาคอุตสาหกรรม มาแปรรูปเป็นก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนในรูปความร้อนและไฟฟ้า โดยตั้งเป้าหมายการดำเนินงาน 5 ปี จำนวน 338 แห่ง ผลิตก๊าซชีวภาพได้ประมาณ 637 ล้าน ลบ.ม./ปี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,950 ล้านบาท/ปี ปัจจุบัน โครงการดังกล่าวได้ดำเนินมาจนสิ้นสุดโครงการแล้ว และเป็นที่น่ายินดีว่ามีผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมสนใจสมัครเข้าร่วม โครงการรวมทั้งสิ้น 414 ระบบ สูงกว่าที่ตั้งเป้าไว้

ทั้งนี้ ในปี 2555 มีผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมสมัครเข้าร่วมโครงการฯ รวม 283 ระบบ ประกอบด้วย อุตสาหกรรมแป้ง 25 ระบบ ปาล์ม 55 ระบบ เอทานอล 6 ระบบ น้ำยางข้น 2 ระบบ แปรรูปอาหาร 24 ระบบ และอื่นๆ 171 ระบบ ซึ่งเมื่อรวมกับผู้ประกอบการฯ ที่ยื่นข้อเสนอในช่วงปี 2551 2554 จำนวน 126 ระบบ จะทำให้มีผู้ประกอบการฯ เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 409 ระบบ โดย สนพ. ได้จัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้ผู้ ประกอบการฯ แล้ว รวมเป็นเงิน 3,964 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ประมาณ 1,415 ล้าน ลบ.ม./ปี ซึ่งจะผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 300 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 50 ของแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ.2555 2564) หรือแผน AEDP และผลิตความร้อนได้ประมาณ 454 ktoeต่อปี คิดเป็นร้อยละ 45.4 ของแผน AEDP รวมมูลค่าทดแทนพลังงานได้ทั้งสิ้น 7,356 ล้านบาทต่อปี

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สนพ. ได้มีการส่งเสริมให้มีการนำน้ำเสีย ของเสีย หรือขยะอินทรีย์ที่เหลือทิ้งในภาคอุตสาหกรรมมาแปรรูปเป็นก๊าซชีวภาพ เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน ซึ่งนอกจากจะจะช่วยแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศได้แล้ว ยังช่วยแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซมีเทนอันเป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อน ซึ่งผลที่ได้รับถือว่าคุ้มค่า ทั้งนี้ก้าวต่อไปของการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพของ สนพ. ก็คือ การนำหญ้าเลี้ยงช้างมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานแล้ว ยังช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน สอดรับกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ผอ.สนพ.กล่าว

http://www.newswit.com

ราชบุรีโฮลดิ้ง ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการเซเปียน-เซน้ำน้อย กับ กฟผ. เตรียมก่อสร้างไตรมาส 1 ปีนี้ และจะจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ปี 2561

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รายงานว่า บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน เซน้ำน้อย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน ได้บรรลุข้อตกลงสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน เซน้ำน้อย กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นระยะเวลา 27 ปี โดยทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในสัญญาดังกล่าวเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป. ลาว

นายนพพล มิลินทางกูร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า สัญญาซื้อขายไฟฟ้าถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการพัฒนาโครงการ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการก่อสร้างโครงการ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 60 เดือน กำหนดแล้วเสร็จและเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2561 โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซน้ำน้อย จะจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ประมาณร้อยละ 90 ของกำลังผลิตทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 370 เมกะวัตต์ หรือ 1,574 กิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWH) ต่อปี ส่วนที่เหลือจะจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าลาว เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของทั้งสองประเทศ

โครงการนี้มีกำลังการผลิตติดตั้ง 410 เมกะวัตต์ มีมูลค่าโครงการประมาณ 32,000 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในไตรมาสแรกของปีนี้ พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการจะส่งเข้าระบบสายส่ง 500 กิโลโวลต์ ไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยอุบลราชธานี บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า โครงการนี้จะสามารถดำเนินการแล้วสร็จตามกำหนดเวลา ซึ่งจะช่วยเสริมกระแสเงินสดและรายได้ของบริษัทฯ ให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น นายนพพล กล่าว

โครงการพลังน้ำเซเปียน เซน้ำน้อย ตั้งอยู่แขวงอัตตะปือ และแขวงจำปาศักดิ์ สปป. ลาว ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรอีก 3 ราย คือ SK Engineering and Construction (SK E&C), Korea Western Power (KOWEPO) และ Lao Holding State Enterprise (LHSE) ในนามบริษัท ไฟฟ้า เซเปียน เซน้ำน้อย จำกัด ซึ่งได้รับสัญญาสัมปทานระยะเวลา 27 ปี จากรัฐบาล สปป. ลาว ให้เป็นผู้ดำเนินการพัฒนา ก่อสร้าง และดำเนินงานโครงการอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคม 2555

ปัจจุบัน บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มีกำลังการผลิตที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วและอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ ทั้งสิ้น 6,303 เมกะวัตต์ เป็นกำลังการผลิตภายในประเทศรวม 4,586.5 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตในต่างประเทศ ได้แก่ สปป.ลาว และออสเตรเลีย รวม 1,716.5 เมกะวัตต์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ส่วนประชาสัมพันธ์

วิวรรณ พยัฆวิเชียร, นวลนาง ชงัดเวช

โทร. 0 2794 9941, 0 2794 9944

อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.newswit.com

โรงงาน?แห่ผลิตก๊าซชีวภาพทะลุ?เป้า

วิภาวดีฯ * สนพ.ปลื้ม โรงงานอุตสาหกรรมแห่ขอรับการสนับสนุนผลิตก๊าซชีวภาพทะลุเป้า 5 ปี 409 ระบบ คาดผลิตก๊าซชีวภาพได้รวม 1,415 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ทดแทนพลัง งานหลักได้ 7,356 ล้านบาท

นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สนพ.ได้ดำเนิน "โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาห กรรม ปี 2551 - 2555 เพื่อ ส่งเสริมให้มีการนำน้ำเสียหรือ ของเสียที่เหลือทิ้งในภาคอุตสาห กรรมมาแปรรูปเป็นก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนในรูปความร้อน และไฟฟ้า  โดยตั้ง เป้าหมายการดำเนินงาน 5 ปี จำนวน 338 แห่ง ผลิตก๊าซชีว ภาพได้ประมาณ 637 ล้านลูก บาศก์เมตรต่อปี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,950 ล้านบาทต่อปี ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำ เนินมาจนสิ้นสุดโครงการแล้ว มีผู้ประกอบการโรงงานอุตสาห กรรมสนใจสมัครเข้าร่วมโครง การรวมทั้งสิ้น 414 ระบบ สูงกว่าที่ตั้งเป้าไว้

ทั้งนี้ ในปี 2555 มีผู้ประ กอบการโรงงานอุตสาหกรรมสมัครเข้าร่วมโครงการฯ รวม 283 ระบบ ประกอบด้วย อุตสาหกรรม แป้ง 25 ระบบ ปาล์ม 55 ระบบ เอทานอล 6 ระบบ น้ำยางข้น 2 ระบบ แปรรูปอาหาร 24 ระบบ และอื่นๆ  171 ระบบ ซึ่งเมื่อรวมกับผู้ประกอบการฯ ที่ยื่นข้อเสนอในช่วงปี 2551 - 2554 จำนวน 126 ระบบ จะทำให้มีผู้ประกอบการฯ  เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 409 ระบบ โดย สนพ.ได้จัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้ผู้ประกอบการฯ แล้ว รวมเป็นเงิน 3,964 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถผลิตก๊าซชีวภาพ ได้ประมาณ 1,415 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งจะผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 300 เมกะวัตต์ คิดเป็น 50% ของแผนพัฒนาพลัง งานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ.2555 - 2564) หรือแผนเออีดีพี รวมมูลค่าทดแทนพลังงานได้ทั้งสิ้น 7,356 ล้านบาทต่อปี.

http://www.ryt9.com

TOPICS TODAY: กพช.ถก?เคาะขยาย?เวลาตรึงราคา LPG ครัว?เรือน/กิตติรัตน์ประชุมคกก.กลั่นกรอง

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)จะมีการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุม กพช. ขยายเวลาการตรึงราคาแอลพีจีภาคครัวเรือนที่ 18.13 บาท/กก. ไปจนถึงสิ้นสุดเม.ย.56 จากที่เดิมสิ้นสุด ม.ค.56 จนกว่าจะหามาตรการรองรับผลกระทบผู้ใช้แอลพีจีที่มีรายได้ต่ำที่คาดว่า ผลการสำรวจจะเสร็จในเดือน มี.ค.นี้ และเสนอโครงการส่งเสริมหญ้าเลี้ยงช้างเพื่อผลิตเป็นพลังงานทดแทน โครงการรับซื้อไฟฟ้าจาก สปป.ลาวในโครงการเซเสด และน้ำเงี้ยบ

- นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ช่วงเช้าปาฐกถาพิเศษในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือเกี่ยวกับ การปฏิรูประบบการรถไฟไทย จัดโดย ADB ร่วมกับกระทรวงคมนาคม ณ ห้องพินนาเคิล ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนลตัล

จากนั้นช่วงบ่ายจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่อง เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 ฝ่ายเศรษฐกิจ ซึ่งคาดว่าจะมีการหารือถึงสถานการณ์ค่าเงินบาทที่แข็งค่า ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ทำเนียบรัฐบาล

- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมว.คมนาคม เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาจราจรเร่งด่วนในเขตกรุง เทพฯ ครั้งที่ 1 หลังปัญหารถติดเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน

- นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดแถลงข่าวผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตในรอบ 4 เดือน ของปีงบประมาณ2556 ณ หอประชุมสรรพสามิต

- จับตากากรประชุมคณะกรรมการบมจ. การบินไทย (THAI) วันนี้ พิจารณาข้อเรียกร้องสหภาพแรงงานฯ ที่ขอปรับขึ้นเงินเดือนที่ 4% รวมถึงปรับเพิ่มวงเงินเบี้ยขยันจากที่บอร์ดอนุมัติที่ 200 ล้านบาท เพิ่มอีก 300 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท  โดยจ่ายให้กับผู้บริหารและพนักงานในอัตราเท่ากัน ไม่ต้องจ่ายแบบค่าเฉลี่ย

ขณะที่สหภาพฯ เลื่อนการประชุมใหญ่วิสามัญซึ่งเดิมกำหนดจะประชุมในวันที่ 8 ก.พ.นี้ออกไปก่อน เพื่อรอฟังผลการประชุมบอร์ดว่าจะมีมติเห็นชอบตามที่สหภาพฯเรียกร้อง หรือไม่ ก่อนกำหนดความเคลื่อนไหวต่อไป

- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนา รู้ทางเศรษฐกิจ ปรับทิศลงทุน ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

- สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จัดมอบใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงให้แก่ผู้ประกอบการที่ เข้ามายื่นเอกสาร ตามกรอบเวลาและมีคุณสมบัติตรงตามประกาศ ฯ รอบที่ 2

- ประเด็นด้านการเมืองวันนี้ ในช่วงเช้านายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติ  ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

- วันนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (กกต.กทม.) จะมีการประชุมหลังมีข้อร้องเรียนเรื่องการทำโพลสำรวจความคิดเห็น ประชาชนในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ว่าบางสำนักมีพฤติกรรมการทำโพลที่เป็นลักษณะชี้นำ และขัดต่อความเป็นจริง โดยหากมีประเด็นที่เข้าองค์ประกอบก็จะรับไว้เป็นคำร้อง และตั้งคณะกรรมการขึ้นมาไต่ส่วนข้อเท็จจริง อาจจะมีการเชิญเจ้าของสำนักโพลที่ถูกร้องมาชี้แจง ถึงกระบวนการและวิธีการการจัดทำโพล  แต่หากเจ้าของสำนักโพลไม่มาตามคำเชิญ กกต.กทม.ก็จะดำเนินการพิจารณาไต่สวนเพียงฝ่ายเดียว และถ้าเข้าองค์ประกอบโดยผิดหลักกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น จะดำเนินคดีอาญาต่อไป

- ส่วนโปรแกรมการหาเสียงของผู้สมัครในวันนี้ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย หมายเลข 9 จะลงพื้นที่ในเวลา 07.00 น. เพื่อพบประชาชนในบริเวณตลาดเมืองทอง เขตหลักสี่, ท่าทราย และหมู่บ้านจัดสรรรถไฟ และในช่วง 9.00 น.จะไปที่ตลาดเช้าการเคหะทุ่งสองห้อง

ขณะที่ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้สมัครหมายเลข 16 จากพรรคประชาธิปัตย์ ในช่วงเช้าเวลา 08.00 น. จะลงพื้นที่หาเสียงที่โรงเรียนวัดบวรมงคล สุดซอยจรัลสนิทวงศ์ 46, เวลา 08.45 น. แถลงนโยบายเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ณ โรงฟอกหนัง สุดซอยจรัลสนิทวงศ์ 44  เวลา 10.30 น. รับฟังความคิดเห็นและรับข้อเสนอแนะจากกลุ่ม LGBT สำนักกลางคริสเตียนเชิงสะพานหัวช้าง และในช่วงเย็นเวลา 16.30 น. มีการปราศรัยใหญ่ที่เวทีลีลาศสวนลุม นำการปราศรัยโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายชวน หลีกภัย ประธานที่ปรึกษาพรรค

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 11 จะปราศรัยใหญ่เพื่อแถลงนโยบายการแก้ปัญหากทม. ที่สวนลุมพินี บริเวณลานหลังพระบรมรูปร.6 (ลานแอโรบิค) เวลา 16.00-21.00 น.

- คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนาวิชาการ "ประเด็นพึงพิจารณา หากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ"